Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Việt

Những bài viết về âm nhạc trên trang nhà http://vietnhac.org

 Những bài về âm nhạc trên trang nhà : http://vietnhac.org giúp cho những người muốn tìm hiểu âm nhạc Việt Nam cũ  cũng như mới có một sô vốn căn bản về âm nhạc Việt Nam nói chung .