Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Âm nhạc cổ truyền

Danh sách 167 bản cổ nhạc

Kính biếu qúi bạn danh sách dầy đủ 167 bản cổ nhạc có nhạc hòa tấu. Vì không bieêt bản nào cần, bản nào không cần, tôi gởi chung hết .

Huỳnh Chiếu Đặng

Muốn liên lạc với ông Huỳnh Chiếu Đặng , xin biên thư về đây:

"Huynh Chieu Dang"

Hoa Tau 001 vanlam_dacohoailang.wma --> http://www.mediafire.com/?5hdtxc3mmto

Hoa Tau 002 vanlam_daongucung_12cau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8ciijg0jv5n

Hoa Tau 003 vanlam_duyenkyngo.mp3 --> http://www.mediafire.com/?czcs12jxumz

Hoa Tau 004 vanlam_giangnam12cau.wma --> http://www.mediafire.com/?7tzxmnzxejw

Hoa Tau 005 vanlam_khochoangthien.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7ga2yzv3q22

Hoa Tau 006 vanlam_khongminhtoalau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2vuyonmop0j

Hoa Tau 007 vanlam_kimtienban.mp3 --> http://www.mediafire.com/?39pfdj1hgyz

Hoa Tau 008 vanlam_kimtienhue.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5e2vj9ztjct

Hoa Tau 009 vanlam_luuthuyhanhvan.wma --> http://www.mediafire.com/?cjmzsmmuvje

Hoa Tau 010 vanlam_lybatri.wma --> http://www.mediafire.com/?auyp4yc1mvx

Hoa Tau 011 vanlam_lybongdua.wma --> http://www.mediafire.com/?6s5b14e2xzs

Hoa Tau 012 vanlam_lycaimon.wma --> http://www.mediafire.com/?0afhjnw1gzx

Hoa Tau 013 vanlam_lychieuchieu_12_manhlequan_56.wma --> http://www.mediafire.com/?709245gw1ul

Hoa Tau 014 vanlam_lychimquyen.wma --> http://www.mediafire.com/?0dyugeoiw0t

Hoa Tau 015 vanlam_lychimquyen_12kep_samthuong_56kep.wma --> http://www.mediafire.com/?8oaqyteehi2

Hoa Tau 016 vanlam_lyconsao.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0dxvctentds

Hoa Tau 017 vanlam_lyconsao_lygiaoduyen.mp3 --> http://www.mediafire.com/?31jmmyyqncm

Hoa Tau 018 vanlam_lyconsaogocong_1kep2dao_lytrangsoi_5dao6kep.wma --> http://www.mediafire.com/?b2tfpjnmndy

Hoa Tau 019 vanlam_lymyhung.wma --> http://www.mediafire.com/?aiutcwgxj49

Hoa Tau 020 vanlam_lynamcan.wma --> http://www.mediafire.com/?ednthjjodhr

Hoa Tau 021 vanlam_lyquacau.wma --> http://www.mediafire.com/?51md4xjty1y

Hoa Tau 022 vanlam_lysonsac.wma --> http://www.mediafire.com/?2zh91lnnbc3

Hoa Tau 023 vanlam_lytinhtang.wma --> http://www.mediafire.com/?fhi1xrjjtnm

Hoa Tau 024 vanlam_mautamtu.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0xuz2xiznv0

Hoa Tau 025 vanlam_namai_lop1.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2tpojnhmjvt

Hoa Tau 026 vanlam_namxuan_8cau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0utspvmnim9

Hoa Tau 027 vanlam_nguaobac.mp3 --> http://www.mediafire.com/?dkwmeitejel

Hoa Tau 028 vanlam_phivandiepkhuc.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7m0melsgtx1

Hoa Tau 029 vanlam_phongbadinh.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7lc9s2qgmmd

Hoa Tau 030 vanlam_phunghoang_12cau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5jhllhkg2nm

Hoa Tau 031 vanlam_suongchieu_tuanh.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1txx1n5onve

Hoa Tau 032 vanlam_truongtuongtu12cau.wma --> http://www.mediafire.com/?9yfjgem5x1a

Hoa Tau 033 vanlam_tudaioan_6cau.wma --> http://www.mediafire.com/?ftgsgstxy54

Hoa Tau 034 vanlam_vanthientuong_lopdung.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6ohrgouzwyy

Hoa Tau 035 vanlam_vongkimlang.wma --> http://www.mediafire.com/?ctyny041nzn

Hoa Tau 036 vanlam_xangxe_8cau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?59mc0en2jzm

Hoa Tau 037 vanlam_xangxuliu.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1yhm0ptrgek

Hoa Tau 038 vanlam_xuantinh.mp3 --> http://www.mediafire.com/?enahthmj41b

Hoa Tau 039 vangioi_12_ngangiang.mp3 --> http://www.mediafire.com/?cnc29hmc2zy

Hoa Tau 040 vangioi_13.WMA --> http://www.mediafire.com/?9mycnvtmjwx

Hoa Tau 041 vangioi_6cau_dao.mp3 --> http://www.mediafire.com/?clazddhzmdo

Hoa Tau 042 vangioi_6cau_kep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9ltyjjy2nce

Hoa Tau 043 vangioi_6caudaykep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5ej2gxcfxcj

Hoa Tau 044 vangioi_bannhan.wma --> http://www.mediafire.com/?4bcyfmnoyjn

Hoa Tau 045 vangioi_binhbanchan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?4ltdy0qhmhl

Hoa Tau 046 vangioi_caophi.wma --> http://www.mediafire.com/?4ywctzwm2t9

Hoa Tau 047 vangioi_chihoatruonghan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1jeczxlswzx

Hoa Tau 048 vangioi_dacohoailang.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8fzgyyxxf5v

Hoa Tau 049 vangioi_daongucung_12cau.wma --> http://www.mediafire.com/?122gey1augi

Hoa Tau 050 vangioi_doankhuclamgiang.wma --> http://www.mediafire.com/?fs1qmgyxj0z

Hoa Tau 051 vangioi_hoaitinh.mp3 --> http://www.mediafire.com/?cwyu7y23bay

Hoa Tau 052 vangioi_khochoangthien.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8t2j1tgzmuz

Hoa Tau 053 vangioi_khochoangthien_3lop.wma --> http://www.mediafire.com/?2qnq43daicn

Hoa Tau 054 vangioi_lieuthuannuong.wma --> http://www.mediafire.com/?8lhrjh29c3z

Hoa Tau 055 vangioi_luuthuyhanhvan_dao.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7ytgimxikmn

Hoa Tau 056 vangioi_luuthuyhanhvan_kep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8iyb1n9ivmv

Hoa Tau 057 vangioi_lycaybong.wma --> http://www.mediafire.com/?30d2wlak21n

Hoa Tau 058 vangioi_lychieuchieu.mp3 --> http://www.mediafire.com/?07vldjzlivs

Hoa Tau 059 vangioi_lychimxanh.mp3 --> http://www.mediafire.com/?3styl1mf0ty

Hoa Tau 060 vangioi_lyconsao.wma --> http://www.mediafire.com/?6vu2nzvhvox

Hoa Tau 061 vangioi_lyconsao_kep.wma --> http://www.mediafire.com/?9zwfcgmrd0m

Hoa Tau 062 vangioi_lyconsaogocong.wma --> http://www.mediafire.com/?9ld7z91nmtc

Hoa Tau 063 vangioi_lymyhung.wma --> http://www.mediafire.com/?3mt9z9mkng3

Hoa Tau 064 vangioi_lyphuocchau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9zmg2mkq3am

Hoa Tau 065 vangioi_lyquacau_kep.wma --> http://www.mediafire.com/?ajttxny5mzg

Hoa Tau 066 vangioi_lytaophung.wma --> http://www.mediafire.com/?9ngcmh1pfkz

Hoa Tau 067 vangioi_lytongquan.wma --> http://www.mediafire.com/?2ldddtgtaay

Hoa Tau 068 vangioi_manhlequan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?21hyqsadiog

Hoa Tau 069 vangioi_namai_43cau.wma --> http://www.mediafire.com/?67bxillxmtr

Hoa Tau 070 vangioi_namai_kep.wma --> http://www.mediafire.com/?3ptmynvhoti

Hoa Tau 071 vangioi_namai_lopmai_15cau.wma --> http://www.mediafire.com/?6hjgxnniezy

Hoa Tau 072 vangioi_namxuan_20cau.wma --> http://www.mediafire.com/?8dwtc2p1xtr

Hoa Tau 073 vangioi_namxuan_8cau.wma --> http://www.mediafire.com/?fwndgigckzy

Hoa Tau 074 vangioi_nangtinhxua_dao.mp3 --> http://www.mediafire.com/?4e1zmtauff3

Hoa Tau 075 vangioi_nangtinhxua_kep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?f5myx42jwwl

Hoa Tau 076 vangioi_nguaonam_dao.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6tvuyze0u0o

Hoa Tau 077 vangioi_nguaonam_kep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?15d52gikypq

Hoa Tau 078 vangioi_phivandiepkhuc.wma --> http://www.mediafire.com/?6dfsdmeti2f

Hoa Tau 079 vangioi_phulucchan_ngamvanh.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0zifg3y1m4k

Hoa Tau 080 vangioi_samthuong.wma --> http://www.mediafire.com/?9emhy33l2dd

Hoa Tau 081 vangioi_suongchieu.wma --> http://www.mediafire.com/?3atnljmn5dd

Hoa Tau 082 vangioi_tanxaiphi.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9tlh242gvnx

Hoa Tau 083 vangioi_thanhhai_nangtinhxua.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0dx0poqy14k

Hoa Tau 084 vangioi_thanhhai_vongkimlang_2lop.mp3 --> http://www.mediafire.com/?cmfjyj3n1hz

Hoa Tau 085 vangioi_thuphongnguyet.mp3 --> http://www.mediafire.com/?62ndvi1dhly

Hoa Tau 086 vangioi_trangthudakhuc_dao.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8l2211rztsm

Hoa Tau 087 vangioi_trangthudakhuc_kep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ed1mmjmyyzx

Hoa Tau 088 vangioi_truongtuongtu_3lop.mp3 --> http://www.mediafire.com/?agozssy1f2b

Hoa Tau 089 vangioi_vanhuetruonghan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?d1xylqczlfc

Hoa Tau 090 vangioi_vanthientuong.wma --> http://www.mediafire.com/?7mnxfiewkso

Hoa Tau 091 vangioi_vc12.wma --> http://www.mediafire.com/?dyvtt92xmdt

Hoa Tau 092 vangioi_vc123_daydao.wma --> http://www.mediafire.com/?a00dmtxnjvd

Hoa Tau 093 vangioi_xangxe_8cau.wma --> http://www.mediafire.com/?5m1ykm1gmmw

Hoa Tau 094 vangioi_xangxuliu.wma --> http://www.mediafire.com/?eyzn2xz1tt1

Hoa Tau 095 vangioi_xangxuliu1.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9vz9pryh3jr

Hoa Tau 096 vangioi_xuannu.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ajank2xmgl4

Hoa Tau 097 vanhoang_khongminhtoalau.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7jvdqdmzege

Hoa Tau 098 vanhoang_kimtienhue.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bzlvynszhm9

Hoa Tau 099 vanhoang_lybongdua.mp3 --> http://www.mediafire.com/?fddmdnr1wyx

Hoa Tau 100 vanhoang_lychieuchieu.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2ltnmazz0vg

Hoa Tau 101 vanhoang_lymyhung.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6xpwgm1ydi2

Hoa Tau 102 vanhoang_lysonsac.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ds2xxjp0djt

Hoa Tau 103 vanhoang_lytongquan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1yzydm5lzdd

Hoa Tau 104 vanhoang_lytrangsoi.mp3 --> http://www.mediafire.com/?azdvnwz2rcy

Hoa Tau 105 vanhoang_manhlequan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?annjztyss2m

Hoa Tau 106 vanhoang_mautamtu.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5j7igyqioxj

Hoa Tau 107 vanhoang_namxuan.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2xzgyodpnfi

Hoa Tau 108 vanhoang_tamtri_123.wma --> http://www.mediafire.com/?51ahddvek7t

Hoa Tau 109 vanhoang_tamtri_456.wma --> http://www.mediafire.com/?ajjtyt2khyi

Hoa Tau 110 vanhoang_vongco123_xedaokep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?5llwc2jnbdr

Hoa Tau 111 vanmy_dnc52_songcuoc15_trokep.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6kdwgjz0cm1 Hoa Tau 167 tieukhuc_17cau.wma --> http://www.mediafire.com/?ee2mvutjwgi

Hoa Tau 112 vanmy_khochoangthienphongbadinh.wma --> http://www.mediafire.com/?0qgo03mztc1

Hoa Tau 113 vanmy_lieugiang.wma --> http://www.mediafire.com/?9mtz0xzfdqm

Hoa Tau 114 vanmy_luuthuyhanhvan_vc56.wma --> http://www.mediafire.com/?9fswwrir1dx

Hoa Tau 115 vanmy_namxuannamaidaongucung.wma --> http://www.mediafire.com/?6hqtgc2ix0e

Hoa Tau 116 vanmy_nangtinhxua.wma --> http://www.mediafire.com/?4wwirnuytst

Hoa Tau 117 vanmy_phivandiepkhuc.wma --> http://www.mediafire.com/?fmrmkz5hx2z

Hoa Tau 118 vanmy_phunghoang12cau.wma --> http://www.mediafire.com/?7vfmdlxgvno

Hoa Tau 119 vanmy_suongchieu.wma --> http://www.mediafire.com/?edzsjmgxmv2

Hoa Tau 120 vanmy_trangthudakhuc_vc123.wma --> http://www.mediafire.com/?fzj1jmoojy2

Hoa Tau 121 vanmy_truongtuongtulop1lop3.wma --> http://www.mediafire.com/?7xtiz9yxlxn

Hoa Tau 122 vanmy_vanthientuong.wma --> http://www.mediafire.com/?cgmit9iuby2

Hoa Tau 123 vanmy_xangxe.wma --> http://www.mediafire.com/?0lzmnoivmti

Hoa Tau 124 vanmy_xuantinhlop1lop3.wma --> http://www.mediafire.com/?3dzmijny1al

Hoa Tau 125 aituke CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2imrwvh3imq

Hoa Tau 126 anhnang_anhtrang CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2cxc5vhoyin

Hoa Tau 127 bahoa CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?8xcvw7efghv

Hoa Tau 128 binhbanchan CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?djdpw2at14g

Hoa Tau 129 binhbanvan_kimtienhue CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7aggke15jxd

Hoa Tau 130 hanhvan CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?2tgnxzwzdw5

Hoa Tau 131 khuccahoachuc CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?02m1xj99wdd

Hoa Tau 132 longdang CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?azdgmwctyqm

Hoa Tau 133 luonglongtranhchau CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ffyjqt4bxde

Hoa Tau 134 lybongdua CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7tqvyddnwyn

Hoa Tau 135 lycaimon CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?82ymqygxt9z

Hoa Tau 136 lycaybong CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ezzyiy2jhxn

Hoa Tau 137 lychimxanh CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6onxyygyope

Hoa Tau 138 lydemtrang CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?fottwozlloz

Hoa Tau 139 lylula CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9tjtlyixvlm

Hoa Tau 140 lymyhung CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?9ytinbvjg4i

Hoa Tau 141 lyquacau CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?ahnfgtdyvt1

Hoa Tau 142 lytrangsoi CTHD.wma --> http://www.mediafire.com/?dw21wl1nxl1

Hoa Tau 143 rao_coban CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?aetyyvje2jg

Hoa Tau 144 rao_lytungquan CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?esiwh2td1zf

Hoa Tau 145 raodon_maudon CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bizkqqtwxgz

Hoa Tau 146 tanphong_longnguyet CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7h1neg1z19s

Hoa Tau 147 thuhodiplac CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?aypdxx40h3y

Hoa Tau 148 thuphong CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bd1tawouxgq

Hoa Tau 148 thuphong CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bd1tawouxgq Hoa Tau 120 vanmy_trangthudakhuc_vc123.wma --> http://www.mediafire.com/?fzj1jmoojy2

Hoa Tau 149 trungthu CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0d1qgnvdzsy

Hoa Tau 149 trungthu CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0d1qgnvdzsy

Hoa Tau 150 vongcodao_123 CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1giyjhzngmk

Hoa Tau 150 vongcodao_123 CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1giyjhzngmk

Hoa Tau 151 vongcokep_456 CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7x15wxmvmq9

Hoa Tau 151 vongcokep_456 CTHD.mp3 --> http://www.mediafire.com/?7x15wxmvmq9

Hoa Tau 152 vongkimlang CTHD.wma --> http://www.mediafire.com/?22oq0mzm9je

Hoa Tau 152 vongkimlang CTHD.wma --> http://www.mediafire.com/?22oq0mzm9je

Hoa Tau 153 bacmantancong CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1i2c1wrvmjx

Hoa Tau 153 bacmantancong CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1i2c1wrvmjx

Hoa Tau 154 coban CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1gnyjvoib2b

Hoa Tau 154 coban CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?1gnyjvoib2b

Hoa Tau 155 gioithieu CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6yfmntht2mc

Hoa Tau 155 gioithieu CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6yfmntht2mc

Hoa Tau 156 liennam CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bqhtymdf1tm

Hoa Tau 156 liennam CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bqhtymdf1tm

Hoa Tau 157 ngudoiai CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?4cjhrdvgro9

Hoa Tau 157 ngudoiai CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?4cjhrdvgro9

Hoa Tau 158 ngugiadanglau CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?blxdnsfkd93

Hoa Tau 158 ngugiadanglau CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?blxdnsfkd93

Hoa Tau 159 phunghoang10cau CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?61edmexumly

Hoa Tau 159 phunghoang10cau CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?61edmexumly

Hoa Tau 160 vanthientuongtranhsao CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?dh2q9dxyzju

Hoa Tau 160 vanthientuongtranhsao CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?dh2q9dxyzju

Hoa Tau 161 vongcokim CDPN.mp3 --> http://www.mediafire.com/?dud1d2ymdov

Hoa Tau 162 daongucung_20cau.wma --> http://www.mediafire.com/?8qt2vj0wi5i

Hoa Tau 163 luuthuytruong.wma --> http://www.mediafire.com/?6jbgimmyndx

Hoa Tau 164 namxuan_namai_maiai.wma --> http://www.mediafire.com/?7fi5br9ddmj

Hoa Tau 165 raobuon.wma --> http://www.mediafire.com/?1yxvyyoll2i

Hoa Tau 166 taythiquang.wma --> http://www.mediafire.com/?5dnhnugtygv

Hoa Tau 167 tieukhuc_17cau.wma à http://www.mediafire.com/download.php?ee2mvutjwgi

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22735169