Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Việt

Một đề tài khoa học âm nhạc mới hoàn thành.Tập hợp, đánh giá tài liệu lý luận - nghiên cứu - phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX là đề tài khoa học của Viện Âm nhạc do P.GS.TS.Vũ Nhật Thǎng làm chủ nhiệm công trình cùng các thành viên PGS. Dương Viết á, Dương Bích Hà, Bùi Trọng Hiền, Nguyễn Thị Minh Châu thực hiện từ nǎm 1999 và được nghiệm thu trong thời gian vừa qua.

Là một trong những đề tài có qui mô lớn - Viện Âm nhạc phải giành hơn 5 nǎm chuẩn bị tư liệu, nhóm tác giả đã phân loại, đọc, nghiên cứu, đánh giá nội dung tư liệu trong 3 nǎm liền. 6.000 trang được chọn lựa từ hơn 20.000 trang tư liệu của hàng trǎm đầu báo, tạp chí xuất bản trong suốt thế kỷ XX được tập hợp đã là nguồn tài liệu hết sức quí giá, là cơ sở để phục vụ cho việc đánh giá của đề tài này. Việc phân loại, đánh giá các tư liệu được tiến hành và trình bày trên bảy phần cơ bản:: Vǎn hoá Âm nhqc Việt Nam; Dân ca, dân nhạc; Nhạc cổ truyền; Nhạc sân khấu truyền thống; Nhạc hát mới; Nhạc đàn mới; Nhạc cụ

Phần một - Những kiến giải về nền vǎn hoá âm nhạc Việt Nam được trình bày trên bốn chương. Chương I. Từ được định hướng; Chương II. Đến những thành tựu; Chương III. Để ngày càng phát triển.

Từ được định hướng - tư liệu phần này sắp xếp theo hai mục: - Những vǎn kiện về đường lối vǎn hoá nghệ thuật của Đảng; - Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Các bài viết của cán bộ cao cấp có trách nhiệm quản lý vǎn hoá nghệ thuật của đất nước. Nội dung nổi bật ở tư liệu phần này là tính dân tộc trong vǎn hoá nghệ thuật nước nhà kể từ khi có Đảng lãnh đạo. Tính dân tộc hay đậm đà bản sắc dân tộc đã trở thành kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong những vǎn kiện của Đảng, trong nhiều bài nói chuyện của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với hoạt động vǎn hoá nghệ thuật nói chung, trong đó có âm nhạc.

Đến những thành tựu - là những tư liệu mang giá trị sử nhạc được xếp theo hai mục: Những bản báo cáo, tham luận trước các đại hội, hội thảo của ngành âm nhạc; Những bài tổng kết, sơ kết, nhận định, đánh giá thành tựu, sự trưởng thành của nền vǎn hoá âm nhạc Việt Nam. Từ những tư liệu gốc - thành tựu âm nhạc được nhìn qua những giai đoạn - Ơ nửa đầu thế kỷ với sự ra đời của một số thể loại nhạc sân khấu như Cải lương, Bài chòi, Nhạc mới... Trong tiến trình hình thành phát triển – âm nhạc mới đã xuất hiện nhiều khuynh hướng qua những giai đoạn lịch sử khác nhau: lãng mạn, hùng ca, yêu nước, cách mạng vv...cùng nhiều khuynh hướng âm nhạc khác; Nửa cuối thế kỷ (từ 1945 –1975) - từ sau Cách mạng Tháng Tám nền vǎn hoá âm nhạc Việt Nam đã mang tính trí tuệ, tự giác - một Nhạc Đạo Việt Nam mang tính hệ thống và thành vǎn bắt đầu xuất hiện, định hình. Nhạc đạo Việt Nam mang tính khoa học sâu sắc trên bình diện lý luận ....Từ 1975 đến 2000 khuôn mặt âm nhạc nước nhà được bừng rộ với sự đa dạng, phong phú bởi những thành tựu đạt được của nó. Hai mươi lǎm nǎm thời bình - nền vǎn hoá âm nhạc Việt Nam đã ghi thêm bước tiến triển mới: ý thức về cái bản ngã, ý thức về cái tôi trong quan hệ với cái ta; cái tôi của con người Việt Nam hiện đại và đương đại hiện.ra trong nhiều nhạc phẩm...

Để ngày càng phát triển - với bốn tiểu mục: Những bài luận bàn về lịch sử âm nhạc Việt Nam là sự kiến giải về quan điểm, là sự thức tỉnh ý thức dân tộc trong âm nhạc của nhân dân. Những bài luận bàn về mỹ học âm nhạc - là cơ sở để khẳng định Mỹ học âm nhạc (ở Việt Nam) đã bắt đầu được quan tâm nghiên cứu khoảng ba mươi nǎm cuối thế kỷ XX. Đặc biệt, sư xuất hiện của những bài viết mang nội dung mỹ học âm nhạc nửa cuối thế kỷ XX và nhất là vào những nǎm 90 của thế kỷ này là một dấu son trên con đường phát triển nghiên cứu mỹ học âm nhạc Việt Nam. Qua những bài luận bàn về đời sống âm nhạc Việt Nam - phần này có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với những góc nhìn khoa học khác nhau bàn về đời sống âm nhạc trong thế kỷ XX. Chẳng hạn về công tác sưu tầm vốn âm nhạc truyền thống; về phương pháp, đường lối nghiên cứu âm nhạc vv... Sự đa dạng, tính chuyên sâu của nhiều bài viết đǎng tải trong phần này đã chứng minh sự phát triển của nền vǎn hoá âm nhạc nước nhà đặc biệt là ở những nǎm cuối thế kỷ XX.

Phần hai - Nghiên cứu phê bình Dân ca gồm 5 chương. Chương I. Dân ca đồng bằng và trung du Bắc Bộ; Chương II. Dân ca Trung Bộ; Chương III. Dân ca Nam Bộ; Chương IV. Dân ca các dân tộc ít người; chương V. Nghiên cứu, phê bình tổng hợp.

Phần hai - diện mạo cơ bản của dân ca Việt Nam trên ba miền Bắc –Trung - Nam được khái quát qua 145 bài viết giới thiệu, nghiên cứu phê bình tổng hợp về loại hình âm nhạc này. Từ tư liệu thực tế cho thấy , có những yếu tố khách quan khác nhau dẫn tơí thực trạng một số thể loại dân ca được sưu tầm nghiên cứu nhiều lần, có qui mô và chất lượng khoa học đạt được khác nhau. Ngược lại, có thể loại dân ca đã bị "bỏ rơi" dẫn đến tình trạng thất truyền...hoặc thông tin điền dã về âm nhạc còn sơ sài ..., đặc biệt là với dân ca của một số dân tộc ít người. Sau cách mạng Tháng Tám - dân ca Việt Nam đã có sự biến đổi bởi môi trường vǎn hoá mới tác động. Dân ca không chỉ tồn tại trong môi trường diễn xướng vốn có (hội, cuộc thi truyền thống ...) mà đã xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp, sân khấu không chuyên, trên các phương tiện thông tin đại chúng vv...

Phần ba - Nhạc cổ truyền chuyên nghiệp - Chương I. Hát A đào, Hát Xẩm; Chương II Ca Huế và Ca nhạc tài Tử; Chương III. Nghiên cứu phê bình tổng hợp.

Với 73 bài nghiên cứu, phê bình được tuyển chọn cho Phần Nhạc cổ truyền chuyên nghiệp là nguồn tài liệu quí, là cơ sở giúp người đánh giá nhận rõ và khái quát được chức nǎng xã hội, giá trị nghệ thuật, đặc điểm thể loại, các bài bản của một số thể loại nhạc cổ truyền chuyên nghiệp Việt Nam. Trong đó có Hát A đào, Xẩm ở miền Bắc, Ca Huế, Ca nhạc tài tử. thuộc nhạc cổ truyền chuyên nghiệp có ở miền Trung và Nam Bộ vv...

Phần bốn. Nhạc sân khấu truyền thống. được trình bày trên nǎm chương.. Chương I. Diễn trình lý luận âm nhạc sân khấu Chèo; Chương II. Diễn trình lý luận sân khấu Tuồng; Chương III. Diễn trình lý luận sân khấu Cải lương; Chương IV. Diễn trình lý luận âm nhạc các hình thức sân khấu khác. Chương V. Kết luận.

Nghiên cứu, phê bình Âm nhạc sân khấu Việt Nam thế kỷ XX được người đánh giá phân theo thời gian từng thập kỷ. Qua thống kê tư liệu cho thấy sự quan tâm của báo chí với nghệ thuật âm nhạc sân khấu Việt Nam biểu hiện giảm dần theo trật tự bắt đầu từ Tuồng - Chèo - Cải lương đến các hình thức khác.

Người đánh giá phần này cho biết, với số lượng 54 bài viết về Chèo được tuyển chọn đều có thông tin thuộc dạng âm nhạc học lịch sử hay thiên về dạng âm nhạc học mô tả. Như vậy, số bài viết mang tính lý luận nghiên cứu chuyên khảo về âm nhạc Chèo ở thế kỷ XX chiếm tỷ lệ rất thấp.

Trong 60 bài lý luận âm nhạc về Tuồng thế kỷ XX thì ở nửa đầu thế kỷ chỉ có 4 bài viết. Lý luận, nghiên cứu âm nhạc sân khấu Tuồng cũng giống Chèo là chỉ thực sự mở rộng ở nửa cuối thế kỷ XX. Các bài viết lý luận nghiên cứu âm nhạc Tuồng có tỷ lệ 41% cao hơn so với bài viết lý luận nghiên cứu âm nhạc Chèo 22%. Với 36 bài viết về Cải lương, trong đó nội dung về lý luận nghiên cứu chiếm tỷ lệ 55% trong số tư liệu được chọn lựa. Các hình thức sân khấu khác có 26 bài viết, trong đó 15 bài viết về ca kịch Bài Chòi, 11 bài bàn về các thể loại sân khấu khác như Ca kịch Huế (Ca kịc Trị Thiên), Ca kịch Nghệ Tĩnh vv ...

Với số lượng rất ít bài phân tích âm nhạc học trong suốt 100 nǎm về âm nhạc sân khấu VN đã được thống kê - tác giả Phần bốn cho rằng: "...Việc nghiên cứu lý thuyết âm nhạc sân khấu cổ truyền trong thế kỷ XX còn rất manh mún". Thông tin này cũng sẽ là "tín hiệu nóng" để các nhà chỉ đạo vǎn hoá nghệ thuật, các nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam lưu tâm hơn tới lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc học sân khấu trong thế kỷ XXI.

Phần nǎm. Nhạc hát mới - Chương I. Nhìn theo các giai đoạn lịch sử; Chương II. Những bài viết trong vùng tam chiếm; Chương III. Những bài viết thông qua một số chuyên đề.

Phần nǎm – diện mạo âm nhạc được nhìn qua những giai đoạn lịch sử: 1930 - 1945; 1945 - 1954; 1975 - 2000. Phần nhận xét đánh giá dựa trên các tiêu chí: Tính dân tộc, tính quần chúng, tính thời sự, các phong trào ca nhạc vv...

Tư liệu lý luận phê bình Nhạc mới tuy có nội dung và chất lượng khoa học ở mức độ đậm nhạt, nông sâu khác nhau nhưng ở chúng đã phản ánh rõ những chặng đường khó khǎn, thuận lợi, những khuynh hướng mà âm nhạc từng trải qua... Những thông tin về Nhạc hát mới được không ít nhạc sĩ sáng tác, các nhiều nhà nghiên cứu lý luận âm nhạc Việt Nam nêu ra trong mỗi chặng sử nhạc của đất nước ở thế kỷ XX.

Phần sáu. Nhạc đàn mới - Chương I. Những bài viết về nhạc giao hưởng thính phòng; Chương II. Những bài viết về nhạc sân khấu - điện ảnh. Nhận xét tư liệu lý luận phê bình viết về Nhạc mới - người đánh giá phần này đã khái quát các giá trị của chúng như tính tư tưởng biểu hiện quan điểm chính trị không đi ngược đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực tế này cho thấy lý luận âm nhạc "ít phiền phức" hơn lý luận vǎn học. Các thuộc tính như tính thời sự, tính khoa học, tính nghệ thuật đã được đánh giá cụ thể, rõ ràng.

Theo ý kiến người đánh giá thì lý luận phê bình Nhạc mới hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần được các thế hệ sau tiếp tục để làm sao có được sự đánh giá, đúc kết bằng cái nhìn chín chắn, bình tĩnh, bao quát và khách quan hơn.

Phần bảy. Nhạc cụ. gồm bốn chương. Chương I. Khảo luận về nhạc cụ; Chương II. Nhạc cụ cổ; Chương III. Nhạc cụ truyền thống và du nhập; Chương IV. Dàn nhạc và hoà tấu.

Trong phần này, Bàn về nhạc cụ - người đánh giá đưa ra những nhận xét cụ thể về trường hợp hai bài viết tiêu biểu của nhạc sĩ Tô Vũ khi ông khẳng định về tính dân tộc của nhạc khí, việc cải tiến nhạc cụ truyền thống cũng như việc “dân tộc hoá” các nhạc cụ ngoại nhập nhằm diễn tấu tốt hơn cho nhạc dân tộc trên đà phát triển là một hành động “hiện đại hoá” nhạc cụ. Hai bài viết này của Tô Vũ được coi là những bài lý luận có giá trị học thuật cao, xuất hiện kịp thời. Từ cuối những nǎm 50 đến 90 của thế kỷ XX, nhiều cuộc Liên hoan về nhạc đàn dân tộc được tổ chức. Cũng giai đoạn này, sau cuộc liên hoan 1988 – 1989 bài viết của GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh có ý nghĩa như một sơ kết về xu hướng phát triển nhạc đàn dân tộc dưới sự ảnh hưởng của nhạc cổ điển Châu Âu, nhạc thời trang Âu Mỹ với phong cách biểu diễn nặng về ngoại hình...được người đánh giá xem là bài lý luận sắc sảo tiêu biểu.

Cải tiến nhạc cụ tuy có chặng đường thực hiện khá dài (từ những nǎm 1950) nhưng cho đến nay việc đúc rút mang tính tổng kết lý luận vẫn chưa được thực hiện.

Về Nhạc cụ cổ - Đàn đá, một nhạc cụ cổ quí giá, nhưng việc xắp xếp hàng âm của những thanh đá kêu - xét về khoa học còn nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ trong tương lai. Trống đồng - qua những tài liệu nghiên cứu lý luận âm nhạc đǎng trên các báo chí cho thấy có số lượng bài viết rất ít và còn sơ sài. Khác với đàn đá và trống đồng - cồng chiêng ở Việt Nam được giới âm nhạc quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên người đánh giá cho rằng, cho đến nay vẫn chưa có những đợt nghiên cứu được tổ chức qui mô, dài hơi và có bài bản. Điều này phản ánh sự thiếu cân xứng giữa công tác nghiên cứu với lòng mong muốn bảo tồn, phát huy nhạc chiêng cồng. Với 6 bài lý luận bàn về nhạc cụ vùng Tây Nguyên nhiều vần đề về nhạc cụ học đã được giới thiệu. Chẳng hạn, từ chế tác nhạc cụ, tính nǎng, vật liệu sản xuất, kỹ thuật diễn tấu của các nhạc cụ vv ... Nhạc cụ vùng đồi núi ở trung du và phía Bắc Việt Nam có 10 bài nghiên cứu lý luận. Trong số đó, nhạc sĩ Hồng Thao giới thiệu về khèn của dân tộc H’mông, Trịnh Lại viết về khèn của người Thái, Trần Thế giới thiệu về đàn môi, Trần Qung Huy, Kim Vĩnh giới thiệu về sáo H”mông vv... Về nhạc cụ của người Việt vùng đồng bằng chọn được 8 bài viết, trong đó có bài Âm nhạc Huế của Hoàng Yến là tài liệu ra đời sớm nhất (nǎm 1919). Nhạc cụ du nhập từ phương Tây - Theo người đánh giá, trừ cuốn Cây đàn ghi ta phím lõm tại Berlin (tác giả Kiều Tấn) xuất bản nǎm 1997 thì chưa tìm thấy tài liệu nào trên báo chí viết về việc "dân tộc hoá" nhạc cụ phương Tây để diễn tấu nhạc cổ truyền Việt Nam. Phải chǎng nhạc cụ du nhập từ phương Tây... còn là "mảng trống" trên diễn đàn báo chí và nó cần được quan tâm hơn trong thế kỷ XXI.?

Dàn nhạc và hoà tấu - từ nǎm 1960 - 1970 có 3 bài bàn về cách thành lập dàn nhạc.dân tộc, còn gọi là dàn nhạc dân tộc tổng hợp hay dàn nhạc giao hưởng dân tộc. Từ nǎm 1975 - 1979 có 3 bài viết tìm hiểu chuyên sâu về biên chế các dàn nhạc dân tộc cổ truyền. Đầu những nǎm 80 cho tới nǎm 2000 mới chỉ thu tập được 4 bài viết về phương pháp hoà tấu nhạc cổ truyền in trên tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật và Tạp chí Âm nhạc và một Luận án khoa học nghiên cứu về Phương pháp hoà tấu cổ truyền của nhạc sĩ Thế Bảo.

Những tài liệu viết trên báo chí thuộc nội dung Phần bảy tuy chưa nhiều, chưa thât đày đủ nhưng phần nào đã biểu hiện được sự quan tâm của người làm nghề âm nhạc muốn tìm một con đường đúng đắn cho việc kế thừa, phát triển dàn nhạc dân tộc vào nửa cuối thế kỷ XX.

Tóm lại, việc sưu tầm, nghiên cứu, đánh giá những tài liệu phê bình lý luận âm nhạc thế kỷ XX từng gặp nhiều khó khǎn ... Nhưng nếu "cứ chờ" cho đến khi các yêu cầu khoa học thật sự "hoàn hảo" mới bắt đàu thực hiện đề tài thì chắc sẽ rơi vào tình trạng "Hết ngày dài lại đêm thâu" mà không một công trình nào được hoàn thành. Cũng vậỵ, nếu cứ "đợi đủ điều kiện" về nhân sự như "Phải có một ê kíp hoàn hảo nhất, sáng giá nhất", mới khởi sự thì e cũng lại rơi vào tình trạng “nỗi buồn muôn thuở” mà Viện Âm nhạc và Múa (nay là Viện Âm nhạc) từ những thập kỷ trước đã vấp phải... Mọi đề tài chỉ dừng ở “dự định hay chỉ là điều mong muốn”...

May thay trên thực tế điều kiện "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà" đã đến, cùng lúc có sự ủng hộ, giúp đỡ từ nhiều phía. Chẳng hạn, đó là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ KHCNMT, Bộ VHTT, Nhạc viện Hà Nội, Viện Âm nhạc, sự ủng hộ của các đồng nghiệp hoạt động âm nhạc cùng với lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao của nhóm tác giả - đề tài Tập hợp, đánh giá tài liệu lý luận - nghiên cứu - phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX đã được thực hiện tốt dưới sự điều hành của chủ biên PGS. TS. Vũ Nhật Thǎng.

Qua ý kiến nhận xét, đánh giá của GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh (phản biện 1), nhạc sĩ Phạm Đình Sáu - Chủ tịch Hội đồng Âm nhạc Quốc gia (phản biện 2) cùng nhiều câu hỏi khác của người tham dự đã tạo cho không khí buổi nghiệm thu lúc nghiêm túc, cǎng thẳng, khi cởi mở, cảm thông...Ngoài những câu trả lời của chủ nhiệm đề tài PGS,TS Vũ Nhật Thǎng, vớí tư cách cơ quan chủ quản đề tài khoa học, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc đã trả lời một cách hợp lý, đầy tính thuyết phục về một số nội dung liên quan tới việc sưu tầm nguồn tài liệu, phương pháp và tiêu chí lựa chọn, phân định tài liệu vv...

Từ những kết quả khoa học của đề tài cùng việc giải đáp tốt các câu hỏi đặt ra, Hội đồng nghịêm thu do PGS. Tô Vũ, nguyên P. Viện trưởng Viện Âm nhạc làm chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng đã thống nhất xếp đề tài thuộc công trình khoa học loại xuất sắc (9,52 điểm). Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt nhiều ưu điểm: Công trình "Tập hợp, đánh giá tài liệu lý luận - nghiên cứu, phê bình âm nhạc VN thế kỷ 20" là cần thiết, có giá trị khoa học và mang trính ứng dụng cao. Công trình đã tập hợp được khối lượng tư liệu đồ sộ, đã lựa chọn 6.000 trang từ 20.000 trang tư liệu để phân loại, đánh giá; đây là một thao tác thể hiện tính nghiêm túc, có trách nhiệm cao của các tác giả trong nghiên cứu khoa học. Nhóm tác giả đã vận dụng đúng đắn đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về VHNT vào công trình nghiên cứu. Các phần đánh giá trong công trình tương đối sáng rõ, khúc chiết; có nhiều ý kiến nhận xét thẳng thắn, phê bình trực diện, giàu tính thuyết phục. Công trình đã nêu được thực trạng công tác lý luận, phê bình âm nhạc thế kỷ 20; những đề xuất trong công trình có giá trị khoa học và đúng hướng. Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao sự lao động khoa học, nghiêm túc, công phu, có trách nhiệm của nhóm tác giả; công trình đạt chất lượng tốt; kết quả của công trình góp phần thiết thực vào nhiều mặt hoạt động âm nhạc không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lại".

Vui trước thành quả đạt được của đề tài, thay mặt lãnh đạo Viện, PGS.TS Nguyễn Phúc Linh - Viện trưởng Viện Âm nhạc đã nói lời cám ơn sự quan tâm của Bộ VHTT, Bộ KHCNMT, Hội đồng nghiệm thu cùng lời chúc mừng thành công của nhóm tác giả.

Với 6000 trang tài liệu gốc và 444 trang nhận xét đánh giá của nǎm tác giả, Viện Âm nhạc chủ trương sẽ xuất bản công trình khoa học này trong thời gian tới.

Lê Toàn.

 

Trích Viện Âm Nhạc Hà Nội

http://www.vnstyle.vdc.com.vn/vim/vietnamese/thongtin/bai_detaikhmoihoanthanh.html

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22752554